TENAGA PENDIDIK – S1 ILMU HUKUM

 • A.Somad, SH, M.H

 • Ade Anhar, SH., M.Kn

 • Andhyka Muchtar, SH., M.Kn

 • Andra Bani Sagalane, SH., M.H

 • Arif Bijaksana, SH.I., M.H

 • Asep Romdon, SH., M.H

 • Ayu Larasati, SH., M.H

 • Bahori, SH., M.H 

 • Bambang Sunaryo, SH., M.H

 • Basyarudin, SH., M.Kn

 • Bustomi, SH.I., M.H

 • Betti Susanti, SH., M.H

 • Chairul Aman, SH., M.H

 • Chudlori, SH., M.H

 • Dadang, S.H., MH.

 • Dedy Sudrajat, SH., M.H

 • Ely Nursamsiah, SH., M.Kn

 • Endi Suhadi, SH., M.H

 • Engla Puspita Haria, SH., M.H

 • Febby Mustika, SH., M.H

 • Ferry Ferdiansyah Hidayat, SH., M.Kn

 • Fitri Ida Laela, SH., M.H

 • Fitriyanti, SH., M.H

 • Fuad Brylian yanri, SH., M.Kn

 • Farida Nurun Nazah, SH.I., M.H

 • Hanjy Mustav Sabarat, SH., M.H

 • Haryanto, SH., M.Kn

 • Hera Widjayanti, SH., M.H

 • Hery Yulianto, Drs, M.H

 • Immanuel Widjaja, SH., M.H

 • La Ode Risman, SH., M.H

 • Lenny Jusiyanti, SH., M.Kn

 • Lina Puspawati, SH., M.Kn

 • Lukas Kustaryo, SH., M.H

 • Lulu Machluqi, SH., M.H

 • Mahmurodi, SH., M.H

 • Markuat, SH., M.H

 • Melpa Tambunan, SH., M.Kn

 • Mochamad nasron, SH., M.H

 • Moh. Shohib, SH.I., M.H

 • Muhamad Tambusai Ad Dauly, SH.I., M.H

 • Nur Aziz Hakim, SH., M.H

 • Nuraliah, SH., M.H

 • Ramly Yusuf Angkat, SH., M.Kn

 • Riska Arianti, S.IP., M.H

 • Robberth Angel, SH., M.H

 • Rohmatullah, SH., M.H

 • RTB. Dinillah Indrawati, SH., M.H

 • Rudianto, SH., M.H

 • Rudi Sanmas, SH., M.H

 • Salmah, SH.I., M.H

 • Sefa Martinnesya, SH., M.H

 • Sofyatul Widad, SH., M.Kn

 • Suandi, SH., M.H

 • Sugino, SE., M.H 

 • Sunardi, SH., M.H

 • Syafrinaldi, SH., M.H

 • Syaiful Hidayat, SH., M.H

 • Syakhruddin, SH.I., M.H

 • Turija, SH., M.H

 • Ulfa Annisa, SH., M.H

 • Wawan Zulmawan, SH., M.H

 • Yanti Kirana, SH., M.H

 • Yunawati Karlina, SH., M.H

 • Yanti Anggraini, M.Pd